ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ, με τηλεδιάσκεψη, για…
 Η Δ/νση Δασών Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα  γραφεία …
Θέµα: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.   Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων κατ’ εφαρµογή: 1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.…