ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016 00:00

Διαβούλευση για ΟΤΔ

Οι Δήμοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Νομού Άρτας μας από κοινού έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία συγκρότησης Διαδημοτικής Σύμπραξης με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ TOY LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020. 

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών φορέων, των πολιτών και των επιχειρηματιών  της περιοχής των δύο Δήμων  είναι καθοριστική για την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης,  με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής μας, την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, την προετοιμασία  στρατηγικής της τοπικής αναπτυξιακής όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί κατ αρχάς στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων (www.dhmosktzoumerkwn.gr & www.gkaraiskakis.gr). Άμεσα με τη σύσταση της διαδημοτικής σύμπραξης – ΟΤΔ αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ιστοσελίδα. παράλληλα έχει αναρτηθεί φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής - συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή τόσο για κοινωνικοοικονομικούς φορείς όσο και ιδιώτες

Τις αμέσως επόμενες ημέρες,  θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων το πρόγραμμα των ενεργειών ενημέρωσης και  διαβούλευσης τόσο για τη σύσταση της νέας ΟΤΔ όσο  και το σχεδιασμό  του νέου προγράμματος (περιοχή εφαρμογής, στρατηγικής ανάπτυξης, περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD, κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ).

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων            Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη