ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Α/Α ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. 100 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 2. 101 Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης…
Α/Α ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. 88 Περί μη υπολογισμού προσαυξήσεων τελών  λόγω κορωνοϊού 2. 89 Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης…
  1. 65 Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για προμήθειες…
    1.  ΑΠΟΦ. 15 Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020  2. 16 Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης…
    1. ΑΠΟΦΑΣΗ 14 Περί ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,  έτους 2020  
  1.        ΑΠΟΦ. 2 Περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2020 2.        3 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν.…