Αντιδήμαρχοι

Με την με αριθμ. πρωτ. 77/08-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Απόφαση Αριθμ. 2846/Β4-461/2023 - ΦΕΚ 2802/Β/26-4-2023) για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.498 κατοίκους
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ 2789/15.10.2012 τεύχος Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με θητεία από 08-01-2024 μέχρι 31-01-2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Αντώνιο Γαλάνη του ΝικολάουΑντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

- κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας για την επίλυση των προβλημάτων τους

β) την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας

γ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας

δ) την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντοςκαι της Ποιότητας Ζωής στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας και συγκεκριμένα την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου

ε) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας

στ) την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τον προγραμματισμό έργων και μελετών στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας

ζ) την εποπτεία της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων βελτίωσης ποιότητας ζωής των δημοτών στηνΔημοτική Ενότητα Αθαμανίας

η) την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης
 • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.τονκ. Όμηρο Καπέλη του Χρήστου, Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων και της Δημοτικής Ενότητας Μελισσουργών για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β) την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων.

γ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων.

δ) την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντοςκαι της Ποιότητας Ζωής στις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών και συγκεκριμένα:

 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ως άνω εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού
 • την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

ε) την εποπτεία της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων βελτίωσης ποιότητας ζωής των δημοτών στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών.

στ) την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. τον κ. Παναγιώτη Ριζάκη του ΧρήστουΑντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

- κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων και της Δημοτικής Ενότητας Μελισσουργών για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β) την ευθύνη της οργάνωσης και της διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών.

γ) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών.

δ) την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό έργων και μελετών στην Δημοτική Ενότητα Αγνάντων και στην Δημοτική Ενότητα Μελισσουργών.

ε) την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής στις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών και συγκεκριμένα:

 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου
 • την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη τωνθεμάτων πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) 
 • την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων προβολής και Τουρισμού

β. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικών Ισότητας

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. τον κ. Γεώργιο Στασινό του ΞενοφώνταΑντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β) την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντοςκαι της Ποιότητας Ζωής στην Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας και συγκεκριμένα:

 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στηνΔημοτική Ενότητα Αθαμανίας
 • την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου στηνΔημοτική Ενότητα Αθαμανίας
 • την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

γ) την ευθύνη της οργάνωσης και της διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στηνΔημοτική Ενότητα Αθαμανίας

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες

α. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου 

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους
 • τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων σχετικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

γ. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και λοιπός εξοπλισμός

 • την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 • την ευθύνη της κίνησης και της συντήρησης των οχημάτων
 • τη μέριμνα για τη διατήρηση του πάγιου εξοπλισμού του Δήμου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. τον κ. Ιωάννη Χάιδο του ΓεωργίουΑντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) τη συνεργασία με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριάνων για την επίλυση των προβλημάτων τους

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

γ) την ευθύνη της οργάνωσης και της διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

δ) την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντοςκαι της Ποιότητας Ζωής στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων και συγκεκριμένα:

 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στηνΔημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων
 • την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου στηνΔημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων
 • την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

ε) την εποπτεία της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων βελτίωσης ποιότητας ζωής των δημοτών στηνΔημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

στ) την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τον προγραμματισμό έργων και μελετών στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

θ) την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Πολιτική Προστασία

 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β.Ο Δήμαρχος διατηρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού  και την τέλεση γάμων
 • Τηνεποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
 • Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα την επίβλεψη έργων ήτοι εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών - επίβλεψης έργων

Γ.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Ε.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Στασινού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Γαλάνης.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Ριζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Όμηρος Καπέλης.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντώνιου Γαλάνη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Στασινός.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Χάιδου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Στασινός.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Όμηρου Καπέλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ριζάκης.

ΣΤ. Όλοι οι αντιδήμαρχοι θα αμείβονται πλην του κ. Ιωάννη Χάιδου.Ο άμισθος αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Ζ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Γαλάνης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Στασινό.