ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1128)

Υποκατηγορίες

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ

Ενέργειες Διαβούλευσης/ Ενημέρωσης της Υποψήφιας ΟΤΔ Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Προβολή άρθρων...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ (4)

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για τη…
Καλείσθε να προσέλθετε στην, «δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη», 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το…
  Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη…
Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τη…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014…
Η Κινητή Μονάδα για άτομα με Άνοια στην Άρτα, που λειτουργεί η Εταιρεία AlzheimerΑθηνώνμε τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, συνεχίζει τη Δωρεάν λειτουργία…
Με την με αριθμ. πρωτ. 58/05-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν:  Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης…
Με την με αριθμ. πρωτ. 57/05-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν:  Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης…
Με την με αριθμ. πρωτ. 82/09-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν: την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του…
Με την με αριθμ. πρωτ. 77/08-01-2024 απόφασή του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-…
Στο Βουργαρέλι, την 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’…
Στο Βουργαρέλι, την 05/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’…
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, όπως διορθώθηκε με την 24/2023…
Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού…