ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27948 θέσεων εργασίας μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων οι θέσεις έχουν ως εξής:
2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΤΕ Νοσηλευτών
3 ΤΕ Οικονομικού
3 ΠΕ Οικονομικού
4 ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων