Πρόσκληση 19ης/12-07-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρύκαμπου (Καταφύγιο) της ΤΚ Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης οικισμών Βαθυκάμπου ΤΚ Κεντρικού και Σγάρας ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κάτω Καλεντίνης»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΔΚ Αγνάντων και ΔΚ Καταρράκτη»

Θέμα 5ο

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 6ο

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας έτους 2024 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

Θέμα 7ο

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2024

Θέμα 8ο

Εισήγηση περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Ράμιας της Δ.Κ. Ράμιας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κατόπιν αιτήματος του Κουτσούπα Κωνσταντίνου του Χρήστου)

Θέμα 9ο

Εισήγηση περί παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Ανεμορράχης της Δ.Κ. Ανεμορράχης, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κατόπιν αιτήματος του Τσιάπαλη Δημητρίου)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων