Πρόσκληση 18ης/26-06-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Αθαμάνιο και Σκαλούλα ΤΚ Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Παναγιάς» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4ο

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 5ο

Περί εξειδίκευσης πίστωσης από τον ΚΑ 70-7325.001 με τίτλο: «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης» για την επέκταση- σύνδεση στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό Ναζαίοι της Δ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6ο

Περί διαγραφής προσαυξήσεων επί των ανεξόφλητων βεβαιωμένων οφειλών (τελών ύδρευσης,  ταφείων, βοσκής κ.λ.π.) βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μέχρι και το Α’ Εξάμηνο του 2011 (Ν. 3852/2010)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων