Πρόσκληση 6ης/26-03-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις 26 του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010, τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 5056/ ΦΕΚ A' 163/06.10.2023, και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Ληξίαρχοι – Πρακτικογράφος), Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, για το έτος  2024

2

ΘΕΜΑ

Περί συνδιοργάνωσης εκδήλωσης, με την Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.) για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ι. Κωνσταντινίδη με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΘΗΡΑΣ»

3

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της  Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας (Κ.Π.Ν. Άρτας)

4

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών ως υπεύθυνου για τον συντονισμό συλλογής στοιχείων για την έκδοση βιβλίου με θέμα την Εθνική Αντίσταση στα Τζουμέρκα, από την «Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων & Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωρίου Καταρράκτης Άρτας»

5

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγνάντων (Ράματα – Φράστα) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί διεκδίκησης υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή οδικής σήραγγας μεταξύ των οικισμών Θεοδωριάνων – Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 150.000,00€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο: «Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας Παράκαμψης Αθαμανίου & Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5214626 στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025»

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1139/21.03.2024 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας στεφανιών για την εκδήλωση εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821 (έκτακτη ανάγκη)

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1155/21.03.2024 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού στην Τ.Κ. Μεσούντας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

11

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της  απόφασης Δ.Σ. 142/2023 με θέμα: «Περί απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, στον οικισμό “Φράστα” της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ