Πρόσκληση 8ης/26-03-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Περί ακύρωσης της υπ΄αριθμ. 226/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των υπ’ αριθμ. 44/2024 και 53/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα 2ο

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία «Κάμπος» της ΤΚ Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3ο

Περί αποδοχής της γνωμοδότησης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που ανοίχθηκε με την με αρ. κατάθεσης δικογράφου  ΑΓ10/7-2-2024 ΑΓΩΓΗ που άσκησε κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Αναστάσιος ΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Μηχανικός, κάτοικος Άρτας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων, σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1155/21-03-2024 απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού στην ΤΚ Μεσούντας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1139/21-03-2024 απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας στεφανιών για την εκδήλωση εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821 (έκτακτη ανάγκη)

Θέμα 8ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9ο

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας «Παπαθεοδώρου» ΤΚ Κτιστάδων»

Θέμα 10ο

Περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης και παράτασης του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας: «Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημιουργία και εκτύπωση χαρτών)»

Θέμα 11Ο

Περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης και παράτασης του συμβατικού χρόνου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτηριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου»

Θέμα 12Ο

Περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης και παράτασης του συμβατικού χρόνου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για έγκριση του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Κυψέλης»

Θέμα 14ο

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 150.000,00€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο: «Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας Παράκαμψης Αθαμανίου & Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5214626 στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων