Πρόσκληση 7ης/20-03-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ λόγω του κατεπείγοντος της λήψης απόφασης του συνημμένου θέματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων  πολυετούς προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028 έχει οριστεί έως τις 22/03/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων