Πρόσκληση 6ης/19-03-2024 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, και του άρθρου 75 του ν. 3852/10 ως εξής:

 

Θέμα 1ο

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της με αριθ. 51/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων