Πρόσκληση 2ης/29-01-2024 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική - «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι στις29 του μηνόςΙανουαρίου 2024, ημέραΔευτέρα και ώρα16:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

2

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»

3

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού αποζημίωσης των δικαιούχων μελών για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τα αιρετά όργανα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπολόγου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για τη διαχείριση λογαριασμών του Δήμου και παραλαβή κωδικών ηλεκτρονικών πληρωμών (winbank) στην Τράπεζα Πειραιώς

6

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπόλογου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και διαχειριστή για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των έργων ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος

7

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού - στην Τράπεζα της Ελλάδας- εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου διαχείρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων στο e-ΠΔΕ, των χρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών για εθνικές ή τοπικές εορτές, καθώς και τελετές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους  2024 

9

ΘΕΜΑ

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Ληξίαρχοι – Πρακτικογράφος), Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, για το έτος  2024

10

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

11

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2024

12

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

13

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το έτος 2024

14

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

15

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

16

ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

17

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 114.750,00 € από το ΥΠ.ΕΣ, για το έργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών Κονάκια (Σκέζα) και Μακρυκάμπου (Καταφύγιο) της Τ.Κ. Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

18

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 95.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για το έργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας δημοτικής οδού των οικισμών “Αθαμάνιο” και “Σκαλούλα” Τ.Κ. Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

19

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού τέλους ύδρευσηςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το έτος 2024

20

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,  για το έτος 2024

21

ΘΕΜΑ

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου

22

ΘΕΜΑ

Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «Σύνδεσμος Ορεινών ∆ήµων περιοχής Κεντρικών Τζουµέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από πηγές Βρυζοκαλάµου» (άρθρο 246 ΔΚΚ),  δημοτικής περιόδου 2024-2028

23

ΘΕΜΑ

«Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) «Κυψέλη», εγκατεστημένης ισχύος 1,18MW, στο ρέμα Κυψέλης, πλησίον του οικισμού Κυψέλης της Τ.Κ. Κυψέλης, της Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου”

24

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στις προτάσεις του προγράμματος INTERREG: (1. «WALKing in ourancesTor’s TRACEs», 2. «Nurturing Advanced Tourism and Outdoor Innovation through Regional Training and Fostering Inclusive Tourism», 3. «Neo Greek Italian Nexus – Bridging Regional Integrity, Development, and Generational Experience», 4. «Smart and emotional tourism» και5. «Dark Sky for Visible Sustainability»)

25

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής πλατάνου, στον οικισμό «Αθαμάνιο» της Δ.Κ. Αθαμανίου, πλησίον της οικίας Νικολάου Καραγιάννη

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ