Πρόσκληση 20ης/30-05-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μετά μεσημβρίαν, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/ΦΕΚ Τεύχος Β 1954/26.03.2023 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης Απολογισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το οικονομικό έτος 2022

Θέμα 2

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2023

Θέμα 3

Περί υποβολής αιτήματος στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)  για την έγκριση υλοποίησης δράσης τουριστικής προβολής (Δημιουργία και εκτύπωση χαρτών)

Θέμα 4

Περί υποβολής αιτήματος στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)  για την έγκριση υλοποίησης δράσης τουριστικής προβολής (Δημιουργία Destination Management & Marketing Web Portal για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων)

Θέμα 5

Περί υποβολής αιτήματος στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)  για την έγκριση υλοποίησης δράσης τουριστικής προβολής (Βίντεο υποτιτλισμένο στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα ισπανικά)

Θέμα 6

Κήρυξη απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι»

Θέμα 7

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-6162.001 με τίτλο: «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων»

Θέμα 8

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος