Πρόσκληση 10ης/30-05-2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείσθε σε Τακτική, «Δια ζώσης» και ταυτόχρονα «με Τηλεδιάσκεψη» μέσω της εφαρμογής zoom, μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 30η του μηνός Μαϊου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την ΚΥΑ 429/12.03.2020(ΦΕΚ 850/Β/2020), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 21217/ΦΕΚ Τεύχος Β 2301/08.04.2023, το άρθρο 11 του Ν. 5043/ ΦΕΚ Α’ 91/13.04.2023, όπως τροποποίησε την παρ.1 άρθρου 67 και παρ.1 άρθρου 167 ν.3852/2010 και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

2

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 22.530,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023 – Β΄ Κατανομή

3

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού 7.500,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων, από ΚΑΠ έτους 2022

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσωρινής µεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2023-2024

5

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο, στον οικισμό Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων (Κεντρική Πλατεία Αγνάντων, θέση Κοιμήσεως της Θεοτόκου), για το έτος 2023

6

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 6888/10.03.2013 πράξης παραχώρησης, τμήματος οικοπέδου (67,65μ2) σε κοινή χρήση, εντός του οικισμού Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κληρονόμων Κάτσινου Χρήστου του Αποστόλου

8

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό «Αθαμάνιο» (πλησίον οικίας Μάλλιου Κων/νου) της Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ««Βελτίωση βατότητας οδών στις Τ.Κ. Μικροσπηλιάς – Λεπιανών – Ράμιας και Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιϊα Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιϊα Αγίου Χαραλάμπους Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

14

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

Περί 2ης παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16

ΘΕΜΑ

Περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινητης περιουσίας για την ικανοποίηση αναγκών κοινης ωφελειας (για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι)

17

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσια της υπ’ αριθμ. 143/10.04.2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ)» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

18

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Γραικικού Άρτας», αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου Γρακικού  της Τ.Κ. Γραικικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

19

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2023

20

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης τοποθέτησης εικονίσματος στη θέση «Σταυρός» της Τ.Κ. Θεοδωριάνων

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης του συμφωνητικού εκμίσθωσης εκτάσεων του ΜΥΗΕ στη θέση «Σγάρα» Καταρράκτη, μεταξύ της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

22

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με την οποία εγκρίθηκε ο Απολογισμός  Οικονομικού έτους 2022

23

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με την οποία εγκρίθηκε ο Απολογισμός  Οικονομικού έτους 2022

24

ΘΕΜΑ

Περί διαγραφής προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών υπόχρεων – δημοτών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

25

ΘΕΜΑ

Πρόσληψη εργαζομένων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  (Πρόγραμμα Απασχόλησης ΟΑΕΔ 55-67)

26

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά εργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ