Πρόσκληση σύγκλησης 11ης/17-03-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη μεικτή «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 785/06-03-2023 απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 04-03-2023 έως και τις 06-03-2023

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 867/13-03-2023 απόφασης Δημάρχου  περί μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή από τις 06-03-2023 έως και τις 08-03-2023

Θέμα 3

Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 876/13-03-2023 απόφασης Δημάρχου  περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

Θέμα 4

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 5

Περί ορισμού δικηγόρου για τον καθορισμό τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης στον δρόμο Σκιαδάδες – Καταρράκτη

Θέμα 6

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ( Κλητήριο θέσπισμα με αριθμ. Ε2021/54)

Θέμα 7

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αμπέλια - Θεοδωρέικα" Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Κυψέλη-Ρουπακιά" Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Παλαιοκάτουνο - Βαρκά" Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος