Πρόσκληση σύγκλησης 38ης/09-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1

Περί ελέγχου της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσηςοψιγενών μεταβολών του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» ERGOMASS I.K.E. και την συνέχιση της διαδικασίας με σύνταξη πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση για υπογραφή σύμβασης

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

Θέμα 3

Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 3.990,00€ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Θέμα 4

Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 6.400,00€ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Θέμα 5

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Υδρομάστευση στη θέση “Χουλιάρα – Ξηρικόν”Τ.Κ. Λεπιανών»

Θέμα 6

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτηρίου Διστράτου Τ.Κ. Διστράτου»

Θέμα 7

Περί υποβολής αιτήματος για την έγκριση υλοποίησης δράσης τουριστικής προβολής στον ΕΟΤ