ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

            Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 205  του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015.

5. Τις διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019/τ.Α’)

6. Τις διατάξεις του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019/τ.Α’)

7. Την με Α.Π.: 16958/22-02-2024  απόφαση του ΥΠΕΣ.

8. Την υπ΄αριθμ.: 179/19.06.2024 απόφαση  της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2024 - Πολιτική Προστασία».

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων:

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

1.

Εργατών

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

3

2 μήνες

2.

Χειριστής  Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτή γαιών-Γκρέιντερ)

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

2. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Z΄ και Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  αποφάσεις .  

3. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

H

 

 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής.

H

β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  

 

4. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

 

 

1

3 μήνες

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ.:47045 στο Τμήμα Προσωπικού  καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  έως και την Τρίτη 09.07.2024.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ