ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Βουργαρέλι    19-10-2023

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                     Αριθ. Πρωτ.:   5169

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

Email: lamkon@dhmosktzoumerkwn.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.                                                                    

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009

4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος

5.  Την υπ΄αριθμ.: 238/16.10.2023 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (δίμηνης διάρκειας) συνολικού αριθμού  τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητα

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

Οδηγοί απορριμματοφόρου

 

2 μήνες

 

2

 

Εργάτες/εργάτριες/προσωπικό καθαριότητας

 

 

2 μήνες

 

2

 

 

Στο Δήμο μας, απαιτείται να προσληφθεί επιπρόσθετο προσωπικό, για την αποκομιδή των απορριμμάτων τους μήνες Νοέμβριο και  Δεκέμβριο, επειδή διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας, οι οποίες προκαλούνται από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων. Επιπλέον, απαιτείται η λειτουργία δύο απορριμματοφόρων καθώς και για την ανάγκη κάλυψης των αδειών του προσωπικού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου  

  

Επιπλέον για την ειδικότητα των Οδηγών:

1) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας

  

2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

 οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΙ

3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 20/10/2023 έως 24/10/2023. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

                                                      

 

 

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ