Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
    1.    Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
    2.    Γραφείο Αλιείας
    3.    Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
    4.    Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού