Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-413 για :Εξοδα νομιμοποίησης κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων-Νηπιαγ. Δημοτικό Βουργαρελίου
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-413 για :Εξοδα νομιμοποίησης κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων-Νηπιαγ. Δημοτικό Βουργαρελίου
Ημ/νια: 02/07/2020 09:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΙΥΩΕ2-0ΞΗΠερί χαρακτηρισμού ως δημοτικής της οδού «Ιερά µονή πάτερ Κοσµά – Κυψέλη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί χαρακτηρισμού ως δημοτικής της οδού «Ιερά µονή πάτερ Κοσµά – Κυψέλη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»
Ημ/νια: 03/07/2020 14:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΑΒΤΩΕ2-ΠΝ7Περί επικαιροποίησης της μελέτης .με τίτλο: «Μελέτες οδικού δικτύου Δήμου Αθαμανίας(Δρόμος προς Παλαιοχώρι)»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί επικαιροποίησης της μελέτης .με τίτλο: «Μελέτες οδικού δικτύου Δήμου Αθαμανίας(Δρόμος προς Παλαιοχώρι)»
Ημ/νια: 03/07/2020 09:10:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΣΤΩΕ2-Β89Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευση Δ.Ε. Αθαμανίας»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευση Δ.Ε. Αθαμανίας»
Ημ/νια: 03/07/2020 09:06:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: Ψ64ΚΩΕ2-9ΜΜΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-415 για :Μισθώματα μεταφορικών μέσων για αποκομιδή-μεταφορά απορριμάτων ΔΕ Μελισσουργών (ΔΠ)
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-415 για :Μισθώματα μεταφορικών μέσων για αποκομιδή-μεταφορά απορριμάτων ΔΕ Μελισσουργών (ΔΠ)
Ημ/νια: 02/07/2020 10:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ1ΤΩΕ2-93ΨΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Εξοδα νομιμοποίησης κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων-Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :Εξοδα νομιμοποίησης κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων-Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Ημ/νια: 02/07/2020 10:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 67Χ7ΩΕ2-Τ9ΜΠερί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020
Ημ/νια: 03/07/2020 15:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: Ψ12ΩΩΕ2-Δ3ΞΠερί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020
Ημ/νια: 03/07/2020 15:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΓΧΩΕ2-ΑΕΡΠερί σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»
Ημ/νια: 03/07/2020 15:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΦΛΩΕ2-Ω2ΥΠερί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020
Ημ/νια: 03/07/2020 15:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΨΡΩΕ2-ΤΟΜ