Διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 για οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας της ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 για οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας της ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»
Ημ/νια: 22/04/2021 13:01:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΘΦΩΕ2-1Ρ9Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»
Ημ/νια: 22/04/2021 13:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6Α67ΩΕ2-8ΥΙΣυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων
Ημ/νια: 23/04/2021 09:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩΕ2-1Ν0Περί υποβολής αιτήματος για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στον Α' κύκλο κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Περί υποβολής αιτήματος για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στον Α' κύκλο κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
Ημ/νια: 22/04/2021 13:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΥ3ΩΕ2-ΜΜ5Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-128 για :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-128 για :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 12:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΓΘΩΕ2-ΝΧΓΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-127 για :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-127 για :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/04/2021 11:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Χ6ΩΕ2-ΚΦ3Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-150 για :ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-150 για :ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΨΑΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 19/04/2021 14:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9Τ3ΘΩΕ2-Φ6ΛΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-149 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-149 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 19/04/2021 14:15:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΘ2ΩΕ2-4ΨΗΧρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 19/04/2021 14:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ85ΩΕ2-ΚΞ2Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Source:  Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 19/04/2021 14:09:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ3ΡΩΕ2-ΘΟΖ