ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8/2020 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 9/2020 Εισήγηση επί αιτήματος διακανονισμού για την καταβολή μισθώματος Ορειβατικού Καταφυγίου Καταρράκτη 10/2020 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς 11/2020 Περί λύσης συμφωνητικού μίσθωσης…
6/2020 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2020     Προ ημερήσιας διάταξης 7/2020 Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης  
1/2020   Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 7265/30-12-2019) 2/2020   Περί διάθεσης υπαλλήλου για την…
196/2019 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 197/2019 Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2018   Προ ημερήσιας διάταξης 198/2019 Ορισμός…
193/2019 Περί έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών των εταιρειών: Πηγές Κωστηλάτας ΑΕ και ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΟΕ 194/2019 Περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης   Προ ημερήσιας διάταξης…
178/2019 Έγκριση των πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 Κοινής Απόφασης των…