ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφάσεις της 20ης/30-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 164/2019 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 165/2019 Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας «Άθλος Τζουμέρκων…