«Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλώμενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Πράξη: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλώμενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510094, MIS: 5001122.

Κύριος στόχος πράξης: Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 391.492,20€.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η Πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

Υποέργο 1: Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων (Κατασκευή) - Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 129.000,00€

Υποέργο 2: Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Κατασκευή) -  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 67.000,0€

Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Προμήθεια) -  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 72.360,20€

Υποέργο 4: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Προμήθεια) -  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 72.912,00€

Υποέργο 5: Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων (Προμήθεια) -  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 50.220,00€

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) »