Εκπαίδευση

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Λύκειο 

Τηλ: 2685024541  &  2685024540


Γυμνάσιο 

Τηλ: 2685022086


Δημοτικό Σχολείο 

Τηλ: 2685022245

Νηπιαγωγείο

Τηλ: 2685022734

 


ΑΓΝΑΝΤΑ
Λύκειο

Τηλ: 2685031230

 

Γυμνάσιο

Τηλ: 2685031230
 


ΡΑΜΙΑ

Δημοτικό

Τηλ: 2685071543

ΦΑΞ: 2685070008