Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

 

Περίληψη διακήρυξης

Ανοικτής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας:

«Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ         

Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (σύμβαση 2023) και προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)» για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και για τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 178.040,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2024. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. μέχρι την 16/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πµ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασχολούνται µε την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών και απαιτείται να  διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής  ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά ομάδα.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει  το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 0,05% (0,5 επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. επί του συνόλου της δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών, ήτοι 717,90€.  

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.dhmosktzoumerkwn.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο τηλέφωνο 2685360225.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ