Πρόσκληση σύγκλησης 1ης/26-01-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «με τηλεδιάσκεψη», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15-01-2021 (ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021) ΚΥΑ, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 117/12-01-2021)

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Απόφαση Δημάρχου 192/18-01-2021)

Θέμα 3

Περί διάθεσης υπαλλήλου για την λογιστική υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 5

Περί συμμετοχής υπαλλήλου στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η Νέα Λειτουργικότητα Έκδοσης Εντολής Πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ από 01-01-2021»