Πρόσκληση σύγκλησης 35ης/28-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας:«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων»

Θέμα 8

Περί πρόσληψης προσωπικού

Θέμα 9

Περί αποδοχής επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις