Πρόσκληση σύγκλησης 34ης/23-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00μμ έως 14:00μμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί απευθείας ανάθεσης σύνταξης μελέτης: «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μουρτζιά - Αθαμάνιο»

Θέμα 2

Περί απευθείας ανάθεσης σύνταξης μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης κεντρικού αγωγού ύδρευσης Βρυζοκάλαμος – Σταυρός Θεοδωριάνων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 6

Περί απευθείας ανάθεσης του έργου: «Διαμόρφωση αυλακιών και τοποθέτηση υδρομέτρων στο πλαίσιο λήψης άδειας χρήσης νερού στην ΤΚ Παλαιοκατούνου»