Πρόσκληση σύγκλησης 28ης/17-11-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων»

Θέμα 4

Περί απευθείας ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υδρομάστευσης στην θέση “Κεφαλόβρυσο” Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος