ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση), ΕΝΟΣ (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην εξής ειδικότητα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών - Γκρέϊντερ)

Δείτε συνημμένα την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) και το Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6