Πρόσκληση σύγκλησης 27ης/06-11-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, δια περιφοράς, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «∆ιαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμός έτους 2020

Θέμα 7

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών πριν από το Α’ Εξάμηνο του 2011