Πρόσκληση σύγκλησης της 15ης/16-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:30πμ έως 12:00μ, «δια περιφοράς» λόγω του κατεπείγοντος της λήψης απόφασης του συνημμένου θέματος, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί κήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας:  «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», ως άγονης και επαναδημοπράτησή της