Πρόσκληση σύγκλησης της 14ης/09-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:30πμ έως 12:00μ, «δια περιφοράς» λόγω του κατεπείγοντος της λήψης απόφασης του συνημμένου θέματος, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1624/09-05-2022 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) λόγω έκτακτη ανάγκης

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι σημειώνεται σημαντική ανατίμηση των τιμών των καύσιμων λόγω της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης και απαιτείται η κάλυψη της διαφοράς που έχει προκύψει στην αξία της με ΑΠ 2629/09-06-2021 σύμβαση με τον ανάδοχο ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΠΛΟΚΟΥΚΟΥ Ο.Ε. δεδομένου ότι τα προϋπολογιζόμενα λίτρα δεν έχουν εξαντληθεί.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος