Πρόσκληση σύγκλησης της 39ης/26-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή

Θέμα 2

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

Θέμα 3

Περί έγκρισης έκθεσης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου ΤΚ Βουργαρελίου»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5468/02-11-2021 Απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από την 01/11/2021 έως και την 02/11/2021

Θέμα 6

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5514/05-11-2021 Απόφασης Δημάρχου περί μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από την 01/11/2021 έως και την 02/11/2021

Θέμα 7

Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΟΑΕΔ)

Θέμα 8

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2021 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

Θέμα 9

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 70-6162.001 με τίτλο: «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων»

Θέμα 11

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος