Πρόσκληση σύγκλησης της 38ης/01-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Αθαμανίου και ΤΚ Τετρακώμου»

Θέμα 2

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-7133.001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτηρίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος