Πρόσκληση σύγκλησης της 37ης/27-10-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου ΤΚ Βουργαρελίου»

Θέμα 3

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος