Πρόσκληση σύγκλησης 15ης/27-10-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε «δια ζώσης»κεκλεισμένων των θυρών, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την27η του μηνόςΟκτωβρίου 2021, ημέραΤετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3958), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής zoom,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 καιΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 36/2021 μελέτης, με τίτλο: «Υδρομάστευση στη θέση “Χουλιάρα – Ξηρικόν” Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον οικισμό Γουριανά της Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο νεκροταφείο Κυψέλης της Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

«Περί χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης – Τοποθέτηση καμπίνας του ΟΤΕ στην Ανεμμορράχη του Ν. Άρτας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπων για τη λειτουργία των Σχολικών Συμβουλίων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί γνωμοδότησης για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022

9

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Τροποποίηση της 28/2020 Απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση Εκκλησιαστικού κτηρίου Ενορίας Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 

12

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού δυο(2) μελών της Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών(Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού (63η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021)

- Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής Ζoom, (σχετικό link και οδηγίες  σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση).  

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ. (σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά- ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021) θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

-Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Tετάρτη 27/10/2021, ώρα:12.30 μ.μ.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ