Πρόσκληση σύγκλησης της 36ης/15-10-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 2

Περί λήψης απόφασης ματαίωσης της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 3

Περί λήψης απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 3233/06-07-2021 σύμβασης

Θέμα 4

Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Θέμα 5

Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2020

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 7

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή»

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισµού όρων δηµοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης»

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισµού όρων

δηµοπράτησης του έργου:  «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 11

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισµού όρων

δηµοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανήλικων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισµού όρων δηµοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 13

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό «Μελισσουργοί» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 14

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 15

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2021 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)