Πρόσκληση σύγκλησης 14ης/29-09-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε «δια ζώσης»κεκλεισμένων των θυρών, Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 29η του μηνόςΣεπτεμβρίου 2021, ημέραΤετάρτη και ώρα15:00 μ.μ.σύμφωνα με την υπ’ αριθ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3958), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής zoom,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

2

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε ακίνητο του ∆ήµου, στη θέση «Σάλτς» της Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας προς θέση «Ξηρού» και «Γιαννίτσι» στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

7

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις βατότητας οδών Τ.Κ. Κεντρικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Γραικικού και κιγκλιδώματα πλατείας οικισμού Άνω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση “Δρακότρυπα” Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό “Καρούλες”» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12

ΘΕΜΑ

Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου και Τ.Κ. Καταρράκτη στον (ΑΟΚ) Αθλητικό Όμιλο Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της 20/2021 Απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2020

14

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 21.020,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

15

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4035/12.08.2021 απόφασης Δημάρχου «Περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης»

16

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση των «Επιτροπών Χαρακτηρισμού των Εδαφών»  των έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση των «Επιτροπών Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών»των έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

18

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2020

19

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2020

20

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 33.600,00€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού, έτους 2021

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 36/2021 μελέτης, με τίτλο: «Υδρομάστευση στη θέση “Χουλιάρα –Ξηρικόν” Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

22

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 37/2021 μελέτης (τροποποιητική της υπ’ αριθ. 11/2020), με τίτλο: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

23

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής δένδρων σε δημοτικό οικόπεδο στο Κάτω Γραικικό

24

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό «Μελισσουργοί» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

25

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 38/2021μελέτης(τροποποιητική της υπ’ αριθ. 30/2021), με τίτλο: «Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

26

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης µνήµης στο «Μαρτυρικό Χωριό» Καταρράκτης, της ∆.Ε. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

27

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

28

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Ε.  Αθαμανίας» Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών(Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

-Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού (61η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20.09.2021)

- Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής Ζoom, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail).  

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ. (σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά- ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021) θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ