Πρόσκληση σύγκλησης της 34ης/30-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3899) ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4035/12-08-2021 απόφασης Δημάρχου «Περί ανάθεσης της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης»

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 3

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ  Κάτω Αθαμανίου, Καψάλων και Τετρακώμου  Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020)»

Θέμα5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»