Πρόσκληση σύγκλησης της 33ης/13-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨH

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πμ έως 10:30πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β') ως εξής:

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021

 

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 3

Περί λήψης απόφασης για την κάλυψη από δημοτικούς πόρους της αύξησης κατά  μιας ανθρωποώρας  της ημερήσιας απασχόληση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων βάσει του υπ. αρ. 56982/30-07-2021 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3934/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου «Περί ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή βλάβης της γέωτρησης Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω έκτακτης ανάγκης

 

Θέμα5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.3935/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου “Περί ανάθεσης των εργασιών σύνδεσης νέας αντλίας της γέωτρησης Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων” λόγω έκτακτης ανάγκης

 

Θέμα 6

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3936/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου «Περί μίσθωσης μηχανήματος για την εκτέλεση εργασιών στην γεώτρηση Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων λόγω έκτακτης ανάγκης