Πρόσκληση σύγκλησης 13ης/13-08-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει  «δια περιφοράς»,την 13ητου μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή,ώρα έναρξης 11.00 π.μ.και ώρα λήξης 12.30μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, και Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/ΦΕΚ 3660, τ.Β/07.08.2021.

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

2

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης της Αδελφότητας Κυψελιωτών Άρτας «Ο Άγιος Γεώργιος» για την διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο  «Η διατροφική αξία του μύρτιλου και του μελιού και η συμβολή αυτών στην απόκτηση καλής υγείας»

3

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης  του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης για την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων παρουσίασης βιβλίων

4

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 34/2021 «Συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 17.897,50 €

5

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας  για πώληση χαλβά φαρσάλων και παιχνιδιών στις 13, 14 και 15 Αυγούστου 2021 στην Παναγιά της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στην  πλατεία της Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για την πώληση εποχικών τοπικών προϊόντων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

7

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων στην παραγωγό Μωραϊτη Βασιλική

8

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης του «Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Αγναντιτών» του Δήμου Κεντρικών

9

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυκαμπιωτών Αγνάντων «Το Καταφύγιο», στις 14 & 15/08/2021

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3934/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου «Περί ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή βλάβης της γέωτρησης Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω έκτακτης ανάγκης

11

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.3935/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου “Περί ανάθεσης των εργασιών σύνδεσης νέας αντλίας της γέωτρησης Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων” λόγω έκτακτης ανάγκης

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3936/06.08.2021 απόφασης Δημάρχου «Περί μίσθωσης μηχανήματος για την εκτέλεση εργασιών στην γεώτρηση Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων λόγω έκτακτης ανάγκης