Πρόσκληση σύγκλησης της 31ης/27-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δια ζώσης "κεκλεισμένων των θυρών" συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β') ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης, στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου, για τον εορτασµό της επετείου κήρυξης της επανάστασης του 1821 στα Τζουµέρκα και εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Θέμα 2

Περί διοργάνωσης εκδήλωσης, από την πολιτιστική-μουσική εκπομπή “Από τόπο σε τόπο” της Τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6434.004 με τίτλο: «Δαπάνες προβολής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην τηλεοπτική εκπομπή «Από τόπο σε τόπο» του καναλιού «Βουλή των Ελλήνων»

Θέμα 3

Περί διοργάνωσης εκδηλώσεων στις 11 & 12 Αυγούστου στο Αθαμάνιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκωνκαι εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος