Πρόσκληση σύγκλησης της 29ης/20-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00μμ έως 15:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020,ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14.06.2021και Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/ΦΕΚ 3066,τ. Β/09.07.2021καιΔ1α/Γ.Π.οικ. 44391/ΦΕΚ 3112,τ.Β/14.07.2021ως εξής:

 -

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 70-7133.001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτηρίων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 4

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 5

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας  - Έγκριση της υπ’ αριθμ.  31/2021 μελέτης:  «Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή» του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί εκμίσθωσης δημοτικού περιπτέρου στην πλατεία «Νερόμυλος» Αγνάντων

Θέμα 7

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος