Πρόσκληση σύγκλησης της 25ης/05-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος