Πρόσκληση σύγκλησης της 24ης/02-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 2η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 70-7133.001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτηρίων»

Θέμα 3

Περί συμμετοχής υπαλλήλου στο διαδικτυακό σεμινάριο «Ο Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών &  Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4782/2021)»

Θέμα 4

Περί συμμετοχής υπαλλήλου στο διαδικτυακό σεμινάριο «Ο Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων Έργων  (Ν.4782/2021)»

Θέμα 5

Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 86/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί λήψης απόφασης για την ταξινόμηση κατά σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου Διστράτου ΤΚ Διστράτου»

Θέμα 10

Περί  έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος