Πρόσκληση σύγκλησης της 8ης/31-05-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 31του μηνός Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22.05.2021. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευσης Δ.Ε. Αθαμανίας» Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

2

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως(5η Παράταση) προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:«Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήραΔήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Α/Α 1 της Πράξης 5001122

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του Υποέργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλώμενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» Α/Α 1 της Πράξης 5001122

4

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης

5

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, του Εκκλησιαστικού κτηρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) στην Τ.Κ. Ανεμορράχης  

6

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυψελιωτών «Άγιος Γεώργιος»,  Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Ορειβατικού καταφυγίου στην Τ.Κ. Καταρράκτη» Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10

ΘΕΜΑ

Περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Λαγκάδια Κεντρικού)

12

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση οικοπέδου τμήματος επιφανείας (9,49μ2), της Ευδοξίας Μασιαλή, εντός του οικισμού Αγνάντων Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αποκατάστασης υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14

ΘΕΜΑ

Περί συνδιοργάνωσης Αγώνα Υπεραπόστασης 80 χλμ. «ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών Άρτας

15

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής δύο δένδρων (2 πεύκα), έμπροσθεν του Κοινοτικού Γραφείου στην Τ.Κ. Ανεμορράχης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης θέσεων υπαίθριων σταθμών φόρτισης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ηλεκτρικών οχημάτων προσωρινής στάθμευσης δημοτικών οχημάτων και οχημάτων ΑΜΕΑ

17

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της Απόφασης 16/2020 με θέμα: “Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο”

18

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης ισχύος της Απόφασης 19/2020 με θέμα: “Περί συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (άρθρο 9, προεδρ. διάταγμα 116/ΦΕΚ 81/2004)

19

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή»

20

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2211/25-05-2021 απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων) λόγω έκτακτης ανάγκης

Η διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

·      Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την 31 του μηνός Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ.. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

·      Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ