Πρόσκληση σύγκλησης της 19ης/31-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00μμ έως 15:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 4

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης)»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή»

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή»

Θέμα 9

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή»

Θέμα 10

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2211/25-05-2021 απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων) λόγω έκτακτης ανάγκης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος