Πρόσκληση σύγκλησης της 17ης/25-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισηςπρακτικών ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί ρύθμισης χρέους της Κοινωφελούς Επιχείρησης προς τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί έγκρισης έκθεσης εγκατάστασης και υλοποίησης του προγράμματος WIFI4EU

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 70-7133.001 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτηρίων»

Θέμα 7

Περί πληρωμής προστίμου για την άδεια χρήσης νερού για την χρήση αυλάκων άρδευσης στην ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 9

Περί έγκρισης μελετών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για υποβολή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο: “«Smart  cities,  ευφυείς  εφαρμογές,  συστήματα  και  πλατφόρμες  για  την ασφάλεια,  υγεία  -  πρόνοια,  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  εκπαίδευση  -  πολιτισμό  – τουρισμό  και  περιβάλλον,  δράσεις  και  μέτρα  πολιτικής  προστασίας,  προστασίας  της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19” του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 10

Περί έγκρισης μελέτης «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου Κεντρικών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 11

Περί έγκρισης μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού σταθμών  φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων  και υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου Κεντρικών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 12

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 13

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου Κεντρικών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 14

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο: “«Smart  cities,  ευφυείς  εφαρμογές,  συστήματα  και  πλατφόρμες  για  την ασφάλεια,  υγεία  -  πρόνοια,  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  εκπαίδευση  -  πολιτισμό  – τουρισμό  και  περιβάλλον,  δράσεις  και  μέτρα  πολιτικής  προστασίας,  προστασίας  της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19” του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 15

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την άσκηση αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας ΤΕΚΑΤ με διακριτικό τίτλο: ΤΕΚΑΤ ΟΕ κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος